Nhân vật Bá Kiến

Nhân vật Bá Kiến là ai?

Những nhân vật bất hủ như Chí Phèo, lão Hạc, Bá Kiến đã được Nam Cao sáng tạo từ những…